Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”

Chủ nhật - 01/08/2021 22:35
Thực hiện Kế hoạch số 2272/KH-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.
Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”
                   
         Thực hiện Kế hoạch số 2272/KH-SGDĐT ngày 20/11/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”, Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” như sau:
          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
          Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh và cha mẹ học sinh của trường về pháp luật phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, từng bước xây dựng lối sống liêm chính, trong sáng, đoàn kết, văn minh, hiện đại, hội nhập và tuân thủ pháp luật.
          2. Yêu cầu
          Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính phải đảm bảo thực chất, tiết kiệm, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước; việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính phải phủ hợp với đối tượng và tình hình thực tiễn tại đơn vị.
          II. NỘI DUNG
          1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính
          - Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức liêm chính và phòng, chống tham nhũng
          - Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính
          - Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Công chức; Luật Viên chức; Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học và các văn bản hướng dẫn thi hành.
          - Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng: kinh nghiệm của quốc tế và của nước ta trong công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và vai trò, trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng.
           - Quy định về đạo đức công vụ, đạo đức nhà giáo, văn hóa công sở …; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.
          - Tình hình, kết quả thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực trạng, nguyên nhân tham nhũng; giải pháp phòng, chống tham nhũng; ý nghĩa, tầm quan trọng công tác phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.
          - Các sự kiện, vấn đề chính trị - pháp lý - kinh tế - văn hóa - xã hội có chủ đề, nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; các mô hình, tấm gương tiêu biểu về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính.
          2. Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính
          - Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật theo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018.
           -Thường xuyên đưa tin, bài, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên website của trường.
          - Tổ chức biểu dương, nhân rộng mô hình, tấm gương tiêu biểu; tổ chức hội thi có nội dung về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính, nói chuyên chủ đề về giáo dục đạo đức liêm chính trong thi cử và học thuật.
          - Xây dựng tủ sách pháp luật trong đơn vị.
          - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phòng, chống tham nhũng (09 tháng 12 hằng năm) và lồng ghép vào các cuộc họp, sinh hoạt của đơn vị.
          - Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 cảu Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tích hợp với môn Giáo dục công dân tại các cơ sở giáo dục, đào tạo và Công văn số 2421/TTCP-CP ngày 23/10/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
          - Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật theo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018.
          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật theo chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể ban hành năm 2018.
          - Hiệu trưởng nhà trường xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” và kế hoạch thực hiện Đề án hằng năm, đồng thời triển khai thực hiện tại đơn vị.
          Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” của Trường PTDTNT THCS&THPT An Lão. Đề nghị các tổ chức, cá nhân trong trường tích cực, nghiêm túc thực hiện kế hoạch này.

Nơi nhận:                                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
- Thanh tra Sở GD&ĐT;
- PHT;
- Các tổ chức trong trường;
- Công khai trên website trường;                                                                      Nguyễn Tấn Tỉnh
- Lưu VT.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Công văn mới

1297/SGDĐT-QLCLGD-GDTX

Tổ chức tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh năm 2022

Thời gian đăng: 16/06/2022

lượt xem: 452 | lượt tải:152

1282/SGDĐT-GDTrH

Tham gia kỳ thi Olympic Kinh tế Việt Nam - VEO 2022

Thời gian đăng: 16/06/2022

lượt xem: 417 | lượt tải:129

208/SGDĐT-GDTrH

Tổ chức dạy học trực tiếp với Covid-19

Thời gian đăng: 24/02/2022

lượt xem: 438 | lượt tải:87

406/QĐ-BGDĐT

Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian đăng: 24/02/2022

lượt xem: 436 | lượt tải:0

1318/BGDĐT-QLCL

Các văn bản hướng dẫn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021

Thời gian đăng: 06/05/2021

lượt xem: 598 | lượt tải:0

03/CĐ-UBND

Công điện về việc tiếp tục công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 569 | lượt tải:116

883/SGDĐT-VP

Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian đăng: 28/04/2021

lượt xem: 566 | lượt tải:134

1888/SGDĐT-TCCB

Công văn triển khai thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT

Thời gian đăng: 18/09/2020

lượt xem: 663 | lượt tải:310

1477/SGDĐT- GDTrH

Tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục

Thời gian đăng: 01/08/2020

lượt xem: 621 | lượt tải:151

402/UBND

Tập trung tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tích trữ xăng dầu để phòng chống cháy nổ trên địa bàn Huyện

Thời gian đăng: 14/04/2020

lượt xem: 637 | lượt tải:145
IMG-2911-1.jpg IMG-2974.jpg IMG-2980-1.jpg IMG-2982-1.jpg IMG-2935-1.jpg
Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay719
  • Tháng hiện tại23,648
  • Tổng lượt truy cập877,921
Liên kết
NGÂN HÀNG ĐỀ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây